100,000+ persian word

Lilak Lexicon for Persian


like: "بادام" for exact word or "%بادا%" for similar words.

TextLabel
کتاب Noun
درباره Adposition
شما Pronoun
می‌گوید Verb
چنین Pronoun
چنین Adverb
گفته Adjective
گفته Noun
عمومی Noun
توسط Adposition
دوره Noun
بار Noun
طور Noun
طور Noun
بین‌المللی Noun
گیرد Verb
تر Adverb
تر Adjective
دانشگاه Noun
فعالیت Noun
می‌تواند Verb
بودند Verb
هفته Noun
افراد Noun
تمام Adjective
تمام Noun
تمام Adverb
مختلف Adjective
بزرگ Adjective
امروز Adverb
امروز Noun
بسیاری Pronoun
بسیاری Noun
گرفت Verb
امور Noun
نفت Noun
فرهنگ Noun
شدند Verb
بازار Noun
استان Noun