100,000+ persian word

Lilak Lexicon for Persian


like: "بادام" for exact word or "%بادا%" for similar words.

TextLabel
تاکسی به تاکسی Adverb - قید
تاکنون Adverb - قید
تاکید Adverb - قید
تباهگر Adverb - قید
تبهکارانه Adverb - قید
تپلی Adverb - قید
تجدیدنظرطلبانه Adverb - قید
تحقیقا Adverb - قید
تحمیلگرانه Adverb - قید
تحکم‌آمیز Adverb - قید
تخت Adverb - قید
تخمینا Adverb - قید
تدبیرگرانه Adverb - قید
تدریجا Adverb - قید
تر Adverb - قید
ترجیحا Adverb - قید
تردستانه Adverb - قید
ترسان Adverb - قید
ترسان ترسان Adverb - قید
ترفندگرانه Adverb - قید
ترکتازانه Adverb - قید
تشریحی Adverb - قید
تصادفا Adverb - قید
تصادفی Adverb - قید
تصاعدی Adverb - قید
تعمدا Adverb - قید
تفته گر Adverb - قید
تفننی Adverb - قید
تقریبا Adverb - قید
تقصیرکارانه Adverb - قید
تلفنی Adverb - قید
تلوتلوخوران Adverb - قید
تلویحا Adverb - قید
تلویحی Adverb - قید
تمام Adverb - قید
تماما Adverb - قید
تنبل‌وار Adverb - قید
تنبلانه Adverb - قید
تند Adverb - قید
تندتند Adverb - قید